anders2

Krisstöd

krisstöd

Varför Krisstöd?


När en allvarlig händelse inträffar på arbetsplatsen är det kris och påverkar arbetsmiljön.
Krisstöd är till för att minska det personliga lidandet men är också till för att förebygga sjukfrånvaro.


Krisstöd finns för att hjälpa människor som har varit utsatta för olyckor, krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner hos berörd personal.
 

Ansvarig


Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1999:07)

7 § Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.
 

Var?


Vi håller avlastningssamtal på plats hos er eller i våra lokaler.
 

Kontakta oss